ประวัติวัด

ประวัติ

วัดราษฏร์บูรณะ (วัดนอก)

แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

นามราชการ วัดราษฎร์บูรณะ

นามเดิม วัดนอก

ที่ตั้ง เลขที่    ๓๗๗    ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงบางปะกอก   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

สังกัด มหานิกาย

เริ่มสร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ.๒๓๑๐ (กรุงแตก)

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรกไม่ปรากฎ

เนื้อที่พระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๙.๐๐ เมตร  ยาว – เมตร

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลัง  เมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๙

เนื้อที่พระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง  ๙.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๕.๕๐  เมตร

พื้นที่ตั้งวัด เดิมจากหลักฐานโฉนดที่ดิน เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จ   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินสยาม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นที่ธรณีสงฆ์วัดราษฎร์บูรณะ ตามระวางที่  ๔๓๕๓ หมายเลขที่ดินที่ ๕๔  คิดเป็นเนื้อที่ ๓๒๑๖ ตารางวา หรือ ๘ ไร่ ๑๖ ตารางวา ต่อมาจากการสำรวจของเจ้าพนักงานที่ดิน ได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๔๙ เล่มที่ ๑๓๘ หน้าที่ ๔๙ เลขที่ ๖๘๕ หน้าสำรวจ ๑๐๑๐ ให้แก่วัดราษฎร์บูรณะ อยู่บ้านเลขที่  ๑๔ (ปัจจุบันเลขที่ ๓๗๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปะกอก อำเภอราษฎร์บูณะ กรุงเทพมหานคร ทีดินแปลงนี้มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา  ออก ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๐

อาณาเขต

ทิศตะวันออก    ติดกับครองราษฎร์บูรณะซึ่งแยกออกจาก
แม่น้ำเจ้าพยา มีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะตั้งอยู่ตรงกันข้ามคนละฝั่งคลองกับวัด

ทิศตะวันตก ติดกับที่เอกชน

ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวจนสุดเขตวัด

ทิศใต้  ติดกับถนนราษฎร์บูรณะตลอดแนวจนสุดเขตวัด