ซุ้มเสมาเก่า

เสมาและซุ้มเสมาเก่า ที่แสดงเขตสำหรับทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ในวัดราษฎร์บูรณะ โดยซุ้มเสมา มีลักษณะซุ้มเสมายอดเจดีย์ ซึ่งนิยมสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซุ้มเสมายอดเจดีย์ รูปทรงมียอดโดยทำเรือนซุ้มอย่างทรงปราสาท