หอระฆัง

หอระฆังและหอกลอง  นายชุน กาญจนกุนชร สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ปัจจุบันเสื่อมโทรมลงไปมาก แต่ก็สามารถใช้งานได้ มีลักษณะเป็น ๒ ชั้น    ชั้นที่ ๑ เป็นหอกลอง ชั้นที่ ๒ เป็นหอระฆัง เป็นทรงยอดเจดีย์ มีเทพพนม ๔ ทิศ