อุโบสถหลังเก่า

อุโบสถหลังเก่าสร้างมานานคู่กับวัด เป็นที่ประกอบพิธี ทำวัตรสวดมนต์ ทำสังฆกรรม เมื่อทรุดโทรมตามกาลเวลา ปัจจุบันจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ ในพื้นที่เดิม แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร

ลักษณะอุโบสถหลักเก่ามีความงดงามมาก เป็นอุโบสถแบบมีเสาพะไลรอบ หมายถึง อาคารของอุโบสถแนวรอบนอกสุดตั้งเป็นแนวเสารับปีกนกชายคาโดยรอบ ส่วนผนังอาคารอยู่เลยถัดเข้าไปอีกแนวหนึ่ง อาคารของอุโบสถหลังเก่าจึงมีระเบียงทางเดินโดยรอบได้ ซึ่งการก่อสร้างอุโบสถในสมัยนั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตก อยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ช่อฟ้า ของอุโบสถทำด้วยไม้สัก มีจงอยปากตรงส่วนกลางเรียวโค้งปลายสะบัดอย่างอ่อนช้อยงดงาม ใบระกา ทำด้วยไม้ เป็นคลีบเรียวโค้งแหลม สันนูน เรียงประดับช่อฟ้าอย่างงดงามตลอดแนวของตัวลำยอง ส่วนหางหงส์ เป็นรูปนาคเสี้ยว เป็นโครงของนาค ๓ เศรียรซ้อนกันอย่างงดงาม โครงสร้างของหลังคา เช่น อกไก่ แปลาน แปงวง แปหัวเสา แปปลายเต้า เชิงแป ทำด้วยไม้