เจดีย์เก่า

เจดีย์  สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างเพื่อบรรจุอัฐิของตระกูลผู้อุปถัมภ์วัดราษฎร์บูรณะ มาในยุคแรกๆ โดยมีผู้สร้างชื่อ  นายตง เส้งแซ่เหอียว เชื้อสายจีน เป็นผู้สร้างอุทิศให้กับบิดา ชื่อ นายกิมอู่ แซ่เหอียวและมารดา ชื่อ นางเอียม แซ่ห่วน แสดงเจตนาการสร้างพระเจดีย์นี้ไว้ เพื่อมุ่งปรารถนาพระนิพพานในชาติปัจจุบัน ซึ่งมีหลักฐานสลักใจความไว้ใต้ฐานพระเจดีย์เป็นภาษาจีนและภาษาไทยว่า “ส่วนกุศลนี้ข้าพเจ้าขอให้ได้เข้าพระนิพพานปัจจะโยโหตุ” 

มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ดังนี้ ลักษณะ เป็นเจดีย์ ๔ เหลี่ยม ย่อมุม มีลูกแก้ว ปลี  บัวกลุ่ม ปล้องไฉน ก้านฉัตร บัลลังก์ องค์ระฆัง บัวกลุ่ม ชุดฐานสิงห์ ฐานปัทม์ และฐานเขียง  พระเจดีย์นี้สมบูรณ์มาก เพราะมีองค์ประกอบของพระเจดีย์ ครบถ้วน ส่วนองค์ประกอบส่วนสำคัญสุดของพระเจดีย์ คือ องค์ระฆัง ในฐานะตัวเรือนของอาคาร ซึ่งเป็นแบบทรง ย่อมุ่ม