ขอเชิญกุลบุตรอายุ ๒๐ ปี สมัครบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชวนกุลบุตรอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สมัครบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดบรรพชาอุปสมบทตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวันลาสิกขาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาอุโบสถวัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เป็นพระอุปัชฌาย์

ดำเนินการจัดโครงการโดยวัดราษฎร์บูรณะร่วมกับคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะและสำนักงาน    เขตราษฎร์บูรณะ

เปิดรับสมัครกุลบุตรบรรพชาอุปสมบทฟรีตลอดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด ๑๙ รูปเท่านั้น

นอกจากนั้นทางวัดขอเชิญชวนอุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สามารถมาเข้าร่วม    สวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้เช่นเดียวกัน

ส่วนท่านใดมีศรัทธาประสงค์จะร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์โครงการหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ                ทางวัดราษฎร์บูรณะเปิดจองเป็น

  • เจ้าภาพอุปสมบท รูปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (สำหรับจัดซื้อบริขาร เช่น บาตร   ผ้าไตร เครื่องบวชที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
  • เจ้าภาพอาหารวันละ ๓,๐๐๐ บาท
  • เจ้าภาพน้ำปานะ ๑,๕๐๐ บาท
  • เจ้าภาพที่จำวัด (นอน) จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
  • หรือท่านสามารถร่วมสมทบได้ตามกำลังศรัทธา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดราษฎร์บูรณะ โทร. ๐๘๔๑๒๒๖๕๓๑ หรือ ๐๘๕๐๘๘๙๑๕๐

Comments

comments